Ogłoszenie dot. Sygn. akt I Ns 683/18
Sygn. akt I Ns 683/18
 
P O S T A N O W I E N I E
 
                                                  Dnia 13 września 2018r.
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu I Wydział Cywilny
w składzie :
Przewodniczący   SSR Sławomir Nowak
po rozpoznaniu w dniu 13, września 2018r. w Oświęcimiu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach
o złożenie do depozytu sądowego
 
postanawia
  1. zwolnić wnioskodawcę Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach od kosztów sądowych w niniejszej sprawie w całości,
  2. zezwolić wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 485,69 zł (czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 69/100) należącej do Ryszarda Henkelmana, syna Leona i Marii, zmarłego w dniu 23 sierpnia 2014r. w Bulowicach, z tym zastrzeżeniem, że wymienioną powyżej sumę pieniężną będzie można wydać jego spadkobiercom na ich wniosek po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
  3. wezwać wszystkie osoby uprawnione tj. spadkobierców legitymujących się bądź postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktem poświadczenia dziedziczenia po Ryszardzie Henkelmanie urodzonym w dniu 13 maja 1951r. w Rydułtowach, zmarłym w dniu 23 sierpnia 2014r. w Bulowicach, ostatnio stale zamieszkałemu w Bulowicach, ul. Błogosławionej Faustyny 4, do niezwłocznego odbioru niżej wymienionego depozytu przechowywanego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia doręczenia niniejszego postanowienia lub w przypadku braku doręczenia wezwania od opublikowania niniejszego ogłoszenia,
 
Uzasadnienie
 
          Wnioskiem z dnia 4 września 2018r. wnioskodawca zwrócił się o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 485,69 zł, które to pieniądze stanowiły własność zmarłego Ryszarda Henkelmana, podopiecznego placówki. 
W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kognicja sądu na podstawie art. 693¹ k.p.c. jest ograniczona, gdyż nie podlega badaniu sądu prawdziwość twierdzeń wnioskodawcy zawartych we wniosku, lecz dokonuje się jedynie oceny, czy wedle przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest uzasadnione. Zgodnie z art. 6936 § 1 k.p.c. przyjmowane do depozytu sądowego pieniądze przechowuje się na rachunku depozytowym Ministra Finansów.
Ponieważ w rozpatrywanej sprawie wszelkie okoliczności wskazują, że złożenie do depozytu kwoty pieniężnej z uwagi na nieustalony dotychczas krąg spadkobierców jest uzasadnione, na podstawie art. 467 pkt 1 k.c. w zw. z art. 6931 k.p.c. orzeczono jak pkt 2 postanowienia.
Rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 1 i 3 nie jest zaskarżalne, zatem nie wymaga uzasadnienia (art. 357 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.)
 
 
 
POUCZENIE
Od ogłoszonego orzeczenia służy apelacja. Apelację wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie    w nieprzekraczalnym terminie dwutygodniowym od ogłoszonego  orzeczenia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu oraz sąd poucza o treści  art. 2 i art. 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów tj. iż, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwanie lub  w przypadku braku doręczenia wezwania od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa i z art.8 w/w ustawy tj. że koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów  i informuje, że w celu odbioru wymienionego depozytu, należy zgłosić się wraz z dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu  ul.  Rynek Główny 14 Sekretariat Wydziału  Cywilnego.
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-11-07
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-11-07 11:51
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-11-07 11:52