Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
bip.gov.pl
TREŚC JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie dot. Sygn. akt I Ns 576/17
 Sygn. akt I Ns 576/17
P O S T A N O W I E N I E
                                                                                                   Dnia 22 listopada 2017 roku
 
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu I Wydział Cywilny
w składzie:
                                    Przewodniczący  SSR Magdalena Rydel- Wołpiuk
                                    
po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2017 roku w Oświęcimiu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Stanisława Płonki
przy uczestnictwie Genowefy Ryszki, Marii Górskiej i Zofii Goc
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,12 zł
 
postanawia
 
  1. zezwolić wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,12 zł (dwanaście groszy) z tym zastrzeżeniem, że wymienioną powyżej sumę pieniężną będzie można wydać solidarnie do rąk wierzycieli hipotecznych wymienionych w księdze wieczystej nr KR2E/00031219/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach tj. Rozalii Płonka i Alojzemu Płonka bądź ich spadkobiercom, z zastrzeżeniem warunku, iż takowi zgłoszą się po wykazaniu przez nich swoich praw do wierzytelności;
  2. wezwać wszystkie osoby uprawnione tj. Rozalię Płonka i Alojzego Płonka bądź ich spadkobierców legitymujących się bądź postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktem poświadczenia dziedziczenia,  do niezwłocznego odbioru wyżej wymienionego depozytu przechowywanego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
 
Uzasadnienie
 
          Wnioskiem z dnia 31 lipca 2017 roku wnioskodawca zwrócił się o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,12 zł. Jak podał wnioskodawca w księdze wieczystej nr KR2E/00031219/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach w dziale IV wpisana jest hipoteka umowna łączna kaucyjna w kwocie 20 tys. złotych dawnej waluty, czyli obecnej 0,06 zł z terminem ważności wpisów od dnia 10.11.1947r., gdzie jako wierzyciel hipoteczny wpisana jest Rozalia Płonka. Wnioskodawca podał także, że w ww. księdze wpisana jest również kolejna hipoteka umowna łączna kaucyjna w kwocie 20 tys. złotych dawnej waluty, czyli obecnej 0,06 zł z terminem ważności wpisów od dnia 10.11.1947r., gdzie jako wierzyciel hipoteczny wpisany jest Alojzy Płonka.
          Wnioskodawca uzasadnił złożenie wniosku tym, że jako jeden ze spadkobierców Zygmunta Płonki (wpisanego w ww. księdze wieczystej jako właściciel) chce on uregulować stan prawny nieruchomości położonej w Osieku i wydanie przedmiotowego postanowienia jest warunkiem koniecznym, aby w dalszej kolejności móc wystąpić o wykreślenie przedmiotowego ostrzeżenia z księgi wieczystej.
W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kognicja sądu na podstawie art. 693¹ k.p.c. jest ograniczona, gdyż nie podlega badaniu sądu prawdziwość twierdzeń wnioskodawcy zawartych we wniosku, lecz dokonuje się jedynie oceny, czy wedle przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest uzasadnione. Zgodnie z art. 6936 § 1 k.p.c. przyjmowane do depozytu sądowego pieniądze przechowuje się na rachunku depozytowym Ministra Finansów.
Ponieważ w rozpatrywanej sprawie wszelkie okoliczności wskazują, że złożenie do depozytu kwoty pieniężnej z uwagi na nieustalony dotychczas krąg osób uprawnionych tj. Rozalię Płonka i Alojzego Płonka bądź ich spadkobierców legitymujących się bądź postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktem poświadczenia dziedziczenia  jest uzasadnione, na podstawie art. 467 pkt 1 k.c. w zw. z art. 6931 k.p.c. orzeczono jak pkt 2 postanowienia.
Rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 nie jest zaskarżalne, zatem nie wymaga uzasadnienia (art. 357 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).
 
 
POUCZENIE
od doręczonego orzeczenia - co do pkt 1 - służy apelacja
APELACJA
Apelację wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w nieprzekraczalnym terminie dwutygodniowym od ogłoszenia orzeczenia.
Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.
 
Nadto Sąd poucza zgodnie z art. 2 i 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, iż w przypadku nieodebrania depozytu - w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania lub w przypadku braku doręczenia wezwania od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia - z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Zaś zgodnie z art. 8 ww. ustawy - koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego ww. kosztów.
 
W celu odbioru wymienionego depozytu, należy zgłosić się wraz z dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu ul. Rynek Główny 14 Sekretariat Wydziału Cywilnego.
 
powrot
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2017-11-29
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2017-11-29 11:49
Ostatnio dodane
Aktualności
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2018-10-15
data dodania: 2018-10-12
data dodania: 2018-10-12
Newsletter
Sąd Rejonowy w Oświęcimiuul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim tel. (33) 847-55-05 email: oa@oswiecim.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]