Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
bip.gov.pl

ZMIANY:
2018-07-05 11:35:39: Dodano plik Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-06-20 15:14:25: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Więcej >>>
2018-06-20 15:13:35: Dodano wynik do przetargu
2018-06-13 15:34:48: Dodano plik Informacje z otwarcia ofert.pdf
2018-06-11 08:17:41: Dodano plik Pytania - Odpowiedzi 1.pdf
2018-06-05 15:08:34: Dodano plik Załącznik nr 5 - Klauzula.pdf
2018-06-05 15:08:18: Dodano plik Załącznik nr 4 - Zobowiązanie.pdf
2018-06-05 15:08:03: Dodano plik Załącznik nr 3 - Wykaz osób.pdf
2018-06-05 15:07:47: Dodano plik Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf
2018-06-05 15:07:25: Dodano plik Załącznik nr 1c - Wzór umowy.pdf
2018-06-05 15:07:09: Dodano plik Załącznik nr 1b - Wykaz usług.docx
2018-06-05 15:06:54: Dodano plik Załącznik nr 1a - Formularz ofertowy.doc
2018-06-05 15:06:29: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 z dnia 05 czerwca 2018 r.

 
o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO
 
pn.: "Ochrona osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu oraz odbiór
i transportowanie wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych
w formie inkasa i konwoju"
.

Fin.26/5/2018
 
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.)
 
 
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE.
 1. Dane Zamawiającego
  1. Zamawiającym jest: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
  2. Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Rynek Główny 14
  3. Telefon: (33) 847-55-48, Fax: (33) 847-55-30
  4. Adres strony internetowej: www.oswiecim.sr.gov.pl
  5. e-mail: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
  6. NIP: 549-12-17-578
  7. REGON: 000322844
 
 1. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp".
 
 1. Oznaczenie postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: Fin.26/5/2018. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
 
 1. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Bartłomiej Galas - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, tel. (33)847-55-48, e-mail: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu oraz odbioru
  i transportowania wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych
  w formie inkasa i konwoju, a także wsparcia grupy interwencyjnej wraz
  z całodobowym monitoringiem budynków sądu. Ochrona fizyczna osób i mienia ma być realizowana przez kwalifikowanych pracowników ochrony.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wielkość oraz zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Kod CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług ochrony realizowane będzie od dnia 01.07.2018r. do dnia 30.06.2019r. Przed rozpoczęciem świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników. Zakres szkoleń zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

V. KONSORCJUM
 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 2. Pod pojęciem „konsorcjum", Zamawiający rozumie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp.
 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 4. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym
  w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
 5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadanych uprawnień oraz doświadczenia Wykonawcy, w zakresie określonym poniżej:
  1. 1. Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada aktualną Koncesję udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.: Dz.U.
   z 2016r. poz.1432 z późn. zm.).
W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się
o udzielenie zamówienia (w konsorcjum), koncesję musi posiadać każdy
z Wykonawców.
 1. 2. Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania doświadczenia wykonawcy za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje: co najmniej jedną usługę ochrony budynku użyteczności publicznej,
  o wartości usługi nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto w okresie 12 miesięcy świadczenia usługi
  ;
Zamawiający przyjmuje, że zgodne z definicją wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „budynek użyteczności publicznej" to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się
o udzielenie zamówienia (w konsorcjum), dla uznania spełnienia warunku wystarczające będzie wykazanie, że:
 • jeden z członków konsorcjum spełnia warunek samodzielnie (dopuszcza się również wykazanie wykonania/wykonywania jednej usługi ochrony wspólnie z innym podmiotem) lub
 • członkowie konsorcjum wspólnie spełniają warunek (wspólnie wykonali/wykonują jedną usługę ochrony).
VII. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  1. 1. Aktualną Koncesję udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych
   i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, koncesję musi posiadać każdy z Wykonawców);
  2. 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
   i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 1b do niniejszego Ogłoszenia. Wykaz wraz z dowodami, musi zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. wykaz w imieniu całego konsorcjum składa pełnomocnik).
Dowodami o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
 1. Pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty
  1. 1. Formularz ofertowy, (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do niniejszego Ogłoszenia);
  2. 2. Odpowiednie pełnomocnictwa (o ile dotyczy), w szczególności
   w przypadku, o którym mowa w pkt. V (o ile umocowanie do złożenia oferty nie wynika innych złożonych wraz z ofertą dokumentów)
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Ogłoszenia.
 4. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.
 6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1a do niniejszego Ogłoszenia.
 7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 8. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Ponadto wszelkie miejsca,
  w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być przez niego parafowane.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 11. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej nazwą (firmą), adresem Wykonawcy oraz powinna być oznaczona w następujący sposób:
OFERTA NA:
"Ochronę osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu oraz odbiór
i transportowanie wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych
w formie inkasa i konwoju"

Znak sprawy: Fin.26/5/2018
NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 13.06.2018 r. godz. 10:15
 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie
  z warunkami niniejszego Ogłoszenia. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt. XII. 1. niniejszego Ogłoszenia lub innego pomieszczenia w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert:
  1. 1. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 11 z dopiskiem „wycofanie".
  2. 2. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca dokumenty te winien złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy złożyć
   z odpowiednim uwzględnieniem zapisu pkt 11, przy czym koperta powinna zostać opatrzona dopiskiem „zmiany".
  3. 3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
 2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
 4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podane przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
 5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
ul. Rynek Główny 14
32-600 Oświęcim
Fax: (33) 847-55-30
e-mail: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl
 1. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: Fin.26/5/2018.

 
X. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY
 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 
Kryterium wyboru oferty Waga
Cena  80 %
Doświadczenie Wykonawcy  20 %
 1. 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
 2. 2. Punkty w kryterium „Cena" zostaną obliczone według wzoru:
C =   CN/CB x 80

gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
CN – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert
CB –cena ofertowa brutto oferty badanej
Ocena oferty w powyższym kryterium zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zawartego w Załączniku nr 1a do Ogłoszenia - Formularzu Ofertowym.
 1. Punkty w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy" zostaną obliczone
  w następujący sposób:
 • Wskazanie przez Wykonawcę w wykazie, stanowiącym Załącznik nr 1b do niniejszego Ogłoszenia 1 usługi, spełniającej warunek udziału
  w postępowaniu w zakresie Doświadczenia Wykonawcy - 0 pkt.
 • Wskazanie przez Wykonawcę w wykazie, stanowiącym Załącznik nr 1b do niniejszego Ogłoszenia 2-3 usług, spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie Doświadczenia Wykonawcy - 10 pkt.
 • Wskazanie przez Wykonawcę w wykazie, stanowiącym Załącznik nr 1b do niniejszego Ogłoszenia 4 i więcej usług, spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie Doświadczenia Wykonawcy - 20 pkt.
  1. 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym bilansem oceny powyższych kryteriów.
 1. Opis sposobu obliczania ceny.
  1. 1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką Wykonawca podejmie się zrealizowania zamówienia, zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia), wyliczona zgodnie ze wzorem zawartym w formularzu ofertowym (Załączniku nr 1a do niniejszego Ogłoszenia) - łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  2. 2. Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w szczególności koszty przygotowania personelu Wykonawcy do świadczenia usług, szkolenia zewnętrzne, umundurowanie, koszty pracy), przy uwzględnieniu pozostałych wymogów określonych
   w niniejszym Ogłoszeniu (wraz z Załącznikami).
  3. 3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
  4. 4. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera Załącznik nr 1c do niniejszego Ogłoszenia – wzór umowy.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 1. Oferty należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, na parterze - Biuro Podawcze.
 2. Termin składania ofert: 13.06.2018r. do godziny 10:00.
 3. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska, za pośrednictwem posłańca) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
 4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.06.2018 r. o godzinie 10:15
  w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, I piętro pok. 207.
 5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. W toku sesji publicznego otwarcia ofert, Zamawiający poda dane Wykonawców oraz informacje dotyczące kryteriów oceny ofert.
 7. Oferty złożone po terminie, wskazanym w pkt. 2 nie będą podlegały ocenie.
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY
 1. Pytania do dokumentacji
  1. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosków o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania.
  2. 2. Zaleca się złożenie ww. wniosków do dnia 08.06.2018r.
  3. 3. Zamawiający rozważy kwestię istotności wyjaśnień treści dokumentacji i ich ewentualnego wpływu na treść ofert oraz możliwość zmiany treści dokumentacji, zgodnie z pkt. 2 poniżej.
 2. Zmiana treści dokumentacji
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający, przed terminem składania ofert, może dokonać zmiany treści niniejszego Ogłoszenia lub Załączników. W takim wypadku Zamawiający rozważy kwestię istotności dokonanej zmiany i jej ewentualnego wpływu na treść ofert, w kontekście możliwości przedłużenia terminu składania ofert. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie, na której znajduje się dokumentacja postępowania.
 1. Poprawa omyłek
Zamawiający dokona w ofercie poprawy:
 • oczywistych omyłek pisarskich,
 • oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych w wyniku poprawy,
 • innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z treścią Ogłoszenia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
 1. Wyjaśnienie, uzupełnienie oferty
  1. 1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących oferty, oświadczeń i dokumentów złożonych wraz
   z ofertą oraz elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny ofertowej.
  2. 2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
 2. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
 • jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia wraz z Załącznikami,
 • Została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunku udziału
  w postępowaniu,
 • Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  w rozumieniu art. 90 ustawy Pzp.
 • Zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 • Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu właściwych przepisów.
 1. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania. W takim wypadku Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawców
o przyczynach unieważnienia.
 1. Zawiadomienie o wyniku postępowania i zawarciu umowy
  1. 1. Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie przesłane faksem na numer lub e-mailem na adres wskazany w ofercie Wykonawcy oraz zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się dokumentacja postępowania.
  2. 2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
  3. 3. Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodną
   z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1c do Ogłoszenia.
  4. 4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru kolejnego Wykonawcy, który osiągnął najwyższą pozycję w rankingu, wg. kryterium oceny ofert.
XIV. PODWYKONASTWO
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (o ile dotyczy) oraz nazwy podwykonawcy. W niniejszym postępowaniu przez umowę o podwykonawstwo Zamawiający rozumie umowę zdefiniowaną w art. 2 pkt. 9 b ustawy Pzp.

 
XV. WIZJA LOKALNA
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej,
w godzinach funkcjonowania Sądu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Bartłomiejem Galas tel. (33) 847-55-48, e-mail: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl. Zamawiający zastrzega, iż ze względów organizacyjnych, zgłoszenia Wykonawców dotyczące zamiaru przeprowadzenia wizji lokalnej, przyjmowane będą jedynie do upływu połowy terminu składania ofert to jest do dnia 08.06.2018r.

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
Załącznik nr 1a – Formularz ofertowy
Załącznik nr 1b – Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 1c – Wzór umowy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
 
 
 
 
                                                                          Zatwierdzam
                                                      Dyrektor Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
                                                                     Władysław Samolewicz
 

Data składania ofert:
2018-06-13 10:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Autor Dokumentu
Data: 2018-06-05 15:04:00
Udostępnił: Mateusz Rułka
Data: 2018-06-05 15:05:16
Modyfikował(a): Mateusz Rułka
Data: 2018-07-05 11:35:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 3.80 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1a - Formularz ofertowy 66.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1b - Wykaz usług 20.23 KbPlik doc
4. Załącznik nr 1c - Wzór umowy 89.38 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 3.62 MBPlik pdf
6. Załącznik nr 3 - Wykaz osób 41.43 KbPlik pdf
7. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie 45.05 KbPlik pdf
8. Załącznik nr 5 - Klauzula 41.71 KbPlik pdf
9. Pytania - Odpowiedzi 1 1.17 MBPlik pdf
10. Informacje z otwarcia 362.71 KbPlik pdf
11. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 605.88 KbPlik pdf
12. Informacja o udzieleniu zamówienia 198.67 KbPlik pdf

Sąd Rejonowy w Oświęcimiuul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim tel. (33) 847-55-05 email: oa@oswiecim.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]