Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
bip.gov.pl

ZMIANY:
2013-07-25 13:29:24: Dodano plik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2013-07-08 15:29:06: Dodano plik SIWZ nr P-3-2013 + załączniki.zip
Więcej >>>
2013-07-08 15:25:10: utworzono dokument

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu , Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 847 55 31, faks 33 847 5530.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO RYNEK GŁÓWNY 14 W OŚWIĘCIMIU..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowych związanych z remontem elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego decyzją WKZ-5340/21/88/1149 z dnia 28 września 1988 roku pod nr A - 1034 obejmujący: Remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a) Projekt budowlany remontu elewacji b) Program prac renowacyjno - konserwatorskich c) Przedmiar robót d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.12-2, 45.21.23.50-4, 45.26.25.21-9, 45.45.30.00-7, 45.44.21.10-1, 45.26.21.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium może być wniesione: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Poręczenia oraz gwarancje (w oryginale), o których mowa wyżej, winny być ważne przez okres związania ofertą i jeżeli mają być zwrócone po tym okresie, nie mogą być trwale wpięte do oferty. Do oferty należy wówczas dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem ich kserokopię, a oryginał umieścić w oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto 59 1010 1270 0060 3113 9120 1000 prowadzone przez NBP O/Kraków. z dopiskiem (Wadium - postępowanie nr 213/P-3 /2013). Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na w/w rachunku bankowym i winno znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art.45 ust.6 pkt. 2-5 ustawy PZP, winny one zawierać w szczególności określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, Zamawiającego i Gwaranta, wysokość gwarantowanej (poręczanej) kwoty wadium, termin ważności gwarancji (poręczenia) oraz zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty należności na pierwsze żądanie (wezwanie) Zamawiającego. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy PZP w art. 46 ust. 4a i 5. W szczególności Zamawiający zwraca uwagę, iż odrzuci ofertę zabezpieczoną wadium w formie innej niż pieniądz z klauzulą zawierającą w treści wymóg, aby żądanie zapłaty zostało przekazywane za pośrednictwem banku, który prowadzi rachunek zamawiającego oraz potwierdzenia, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych. Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2. Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia w tym zakresie żądanych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), wymienionego w pkt. VI. A-1 SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie, co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z remontem elewacji, polegających na wykonaniu remontu - rewitalizacji elewacji w obiektach zabytkowych nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków o wartości, co najmniej 200.000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze. zm.) wymienionego w pkt. VI. A-1 SIWZ oraz weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt. VI. A-6 SIWZ, zawierającego główne usługi wskazane przez Wykonawcę, jednakże w ilości, co najmniej 2 (dwie) i sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót budowlanych zamawiający żąda załączenia dowodów (w rozumieniu paragrafu 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 213) potwierdzających, że każda z robót budowlanych wskazanych w wykazie została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymienionego w pkt. VI.A-1 SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest załączyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (przewidzianych do realizacji) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczenia, że posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. kierownictwo budowy i personel uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów i czynności, czyli: - Wymagane jest dysponowanie osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, - Wymagane jest wykazanie się osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje: - 1 osoba na stanowisku kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która odbyła, co najmniej 24 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, potwierdzoną stosownym pozwoleniem na wykonywanie prac na obiektach zabytkowych Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku łącznie przez 1 osobę. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 759 ze zm.) wymienionego w pkt. VI.A-1 SIWZ oraz weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt. VI.A-7 SIWZ zawierającego wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żądanych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) wymienionego w VI.A-1 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Długość okresów gwarancji - 5
 • 3 - Termin realizacji - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiecim.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Rynek Główny 14 32-600 Oświęcim pok. 214.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Rynek Główny 14 32-600 Oświęcim Biuro Podawcze, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieData składania ofert:
2013-07-23 10:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Sad Rejonowy w Oświęcimiu
Data: 2013-07-08 00:00:00
Udostępnił: Mateusz Rułka
Data: 2013-07-08 15:25:10
Modyfikował(a): Mateusz Rułka
Data: 2013-07-25 13:29:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ nr P-3-2013 + załączniki 6.85 MBPlik zip
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 814.68 KbPlik pdf
3. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 336.40 KbPlik pdf

Sąd Rejonowy w Oświęcimiuul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim tel. (33) 847-55-05 email: oa@oswiecim.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]